fbpx

Zásady ochrany osobných údajov

Zmeniť nastavenia cookies

INFORMÁCIA O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI PRIHLÁSENÍ SA NA ODBER NEWSLETTERA

Podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Lekáreň MAGNÓLIA s.r.o

Trojičné námestie 6, 821 06 Bratislava

IČO: 35735341

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16242/B

S otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov nás môžete kontaktovať:

Poštou na adrese:

Lekáreň MAGNÓLIA s.r.o, Trojičné námestie 6, 821 06 Bratislava

Telefonicky: 02 / 452 484 32

E-mailom: [email protected]; zodpovedná osoba: PharmDr. Hana Melichová

Na našej stránke www.medistore.sk máte príležitosť prihlásiť sa na odber tzv. newslettera, v ktorom zasielame informácie o našich novinkách, ponukách, informácie o našej spoločnosti alebo iné obchodné informácie týkajúce sa našich produktov a služieb.

Prihlásenie sa na jeho odber nie je Vašou povinnosťou. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR dobrovoľný súhlas Vás ako dotknutej osoby.

Účelom spracovávania je zasielanie informácií o ponuke tovaru a služieb, o aktuálnych akciách, ako aj realizácia iných marketingových aktivít a prieskumov internetovej lekárne www.medistore.sk (marketingová komunikácia).

Ak sa k odberu marketingovej komunikácie prihlásite, budeme spracovávať Vašu e-mailovú adresu, ktorú nám zadáte. Uvedením e-mailovej adresy v prihlasovacom formulári potvrdzujete, že sa jedná o Vašu e-mailovú adresu, ktorú používate a ku ktorej máte výlučný prístup. Napriek tomu, naša webstránka využíva tzv. double opt-in pre účely prihlásenia na odber newslettera. Prihlásenie na jeho odber je totiž potrebné potvrdiť osobitne kliknutím na akceptačný link uvedený v e-maile zaslanom Vám obratom po prihlásení sa na odber newslettera. Uvedený proces je nastavený pre Vašu ochranu, aby ste mali istotu, že nikto Vašu e-mailovú adresu nezneužíva. Ak do 24 hodín odber týmto spôsobom nepotvrdíte, Vaše osobné údaje vymažeme. Pre účely preukázania, že ste sa k odberu newslettera prihlásili, budeme spracovávať IP adresu, z ktorej ste sa prihlásili, čas prihlásenia a čas potvrdenia prihlásenia.

Marketingová komunikácia Vám bude zasielaná prostredníctvom elektronickej pošty (formou newsletteru) v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Súhlas je udelený na dobu, po ktorú bude trvať účel spracovávania, pričom ho môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu Lekáreň MAGNÓLIA s.r.o., Trojičné námestie 6, 821 06 Bratislava, alebo e-mailom na adresu [email protected] s tým, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania pred jeho odvolaním.

Podľa čl. 21 GDPR má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Za námietku bude považované aj Vaše odhlásenie sa z odberu reklamných ponúk, ktoré Vám bude umožnené v každom doručenom newsletteri.

Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte právo (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje spracúvané, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, dobu ich uchovávania); (ii) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; (iii) obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne, alebo spracovávané nezákonne); (iv) získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi; (v) namietať podľa č. 21 GDPR; (vi) na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR. Svoje práva môžete uplatniť na adrese Lekáreň MAGNÓLIA s.r.o., Trojičné námestie 6, 821 06 Bratislava, alebo e-mailom na adresu [email protected].

Pri podozrení na nezákonné spracovávanie osobných údajov má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk

Využívanie súborov Cookies

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní.Súbory cookies slúžia na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení. Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

 

Zmeniť nastavenia cookies

Add to cart