Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVEJ LEKÁRNE MEDISTORE

ČLÁNOK I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Obchodná spoločnosť LEKÁREŇ MAGNÓLIA, s.r.o., so sídlom Trojičné námestie 6, 821 06 Bratislava, IČO: 35735341, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16242/B  je držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni LEKÁREŇ MAGNÓLIA – prevádzka nachádzajúca sa na Trojičnom námestí 6, 821 06 Bratislava (ďalej len „Kamenná lekáreň“) a súčasne je táto spoločnosť oprávnená vykonávať internetový výdaj liekov pod označením internetová lekáreň MEDISTORE na doméne www.medistore.sk (ďalej len „internetová lekáreň“).

Tieto Všeobecné obchodné podmienky internetovej lekárne MEDISTORE (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi internetovou lekárňou ako predávajúcim a kupujúcim, ktorým môže byť aj spotrebiteľ, vznikajúce z kúpnej zmluvy na diaľku, pri dodávke objednaného tovaru, reklamáciách a sťažnostiach, prípadne v súvislosti s nimi. Tieto VOP sú vypracované v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, zákona o liekoch a vyhlášky o internetovom výdaji liekov. V prípade, že niektoré otázky nie sú VOP upravené, spravujú sa príslušnými ustanoveniami právnych predpisov uvedených v predchádzajúcej vete.

Neoddeliteľnou súčasťou VOP je Reklamačný poriadok, ktorým sa upravuje postup pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom internetovej lekárne MEDISTORE, prípadne postup vybavovania sťažností a podnetov, a práva zmluvných strán z toho vyplývajúce.

Orgánom dozoru je:

 • pre doplnkový tovar internetovej lekárne: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru
 • pre lieky a zdravotnícke pomôcky: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 1024/11, 821 08 Bratislava
 • pre veterinárne lieky: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34
  O. Box 52c, 949 01 Nitra
 • pre kozmetiku a výživové doplnky: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, SR, Ružinovská 8, 920 09 Bratislava
 • pre potraviny: Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava
 • pre zdravotnícke pomôcky, ktoré sú určené na meranie: Slovenský metrologický inšpektorát – SMI,Geologická 1, 821 06 Bratislava

ČLÁNOK II

DEFINÍCIE A SKRATKY

 • Zákon o liekoch– zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne iný zákon upravujúci podmienky prevádzkovania lekárne a internetového výdaja;
 • Vyhláška o internetovom výdaji liekov – vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej preprave a o spôsobe reklamácie;
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa– zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku – zákon č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Internetová lekáreň– internetový výdaj liekov prevádzkovaný spoločnosťou LEKÁREŇ MAGNÓLIA, s.r.o. so sídlom Trojičné námestie 6, 821 06 Bratislava, IČO: 35735341 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vl. č. 16242/B na doméne www.medistore.sk v zmysle § 22 zákona o liekoch a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky;
 • Kamenná lekáreň– je prevádzka verejnej lekárne MAGNÓLIA nachádzajúca sa na Trojičnom námestí 6, 821 06 Bratislava;
 • Predávajúci alebo prevádzkovateľ– spoločnosť LEKÁREŇ MAGNÓLIA, s.r.o. so sídlom Trojičné námestie 6, 821 06 Bratislava, IČO: 35735341 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vl. č. 16242/B;
 • Odberné miesto/miesta– LEKÁREŇ MAGNÓLIA, Trojičné námestie 6, 821 06 Bratislava.
0
Add to cart